O časopisu

Časopis byl založen v roce 1990 v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. Jeho pojetí bylo výsledkem úvahy o reformě akademických časopisů pro cizí literatury, kterou začali koncem roku 1989 promýšlet vědečtí pracovníci Oddělení světové literatury (z iniciativy dr. Svatoně, dr. Houskové, dr. Procházky). Východiskem byly tyto principy: mezioborovost bádání o světové literatuře, které překonává omezení na jednotlivé národní literatury; otevřenost současnému mezinárodnímu myšlení o literatuře; obracet se jednak k zahraničnímu vědeckému prostředí (časopis Litteraria Pragensia, v cizích jazycích), jednak k české akademické obci, s mezinárodním přesahem (časopis Svět literatury, v češtině s cizojazyčnými résumé). Založení Světa literatury jako komparatistického časopisu určeného zejména pro české odborné prostředí bylo vedeno cílem otevřít českou kulturu dimenzi evropské a světové: původní reflexí asimilovat cizí literatury a pohlížet na české písemnictví jako na jednu z literatur evropských. Název Svět literatury. Časopis pro novodobé literatury vyjadřuje mezioborovou koncepci a zároveň je aluzí na mezinárodně významnou tradici pražského strukturalismu a konkrétně na stejnojmennou knihu komparatistického týmu vedeného Felixem Vodičkou.

Časopis začal vycházet v roce 1991 s periodicitou dvou čísel ročně. Jeho vedoucím redaktorem od počátku po současnost je Vladimír Svatoň. Po všechny ročníky má Svět literatury stejnou základní kompozici: a) vědecké studie o literatuře a kultuře soustředěné v tematických blocích; b) recenze věnované literárněvědným publikacím. Čísla 1 a 2 věnovala tematický blok problému regionu v evropském a americkém románu 20. století, jeho jádrem byly výsledky týmového vědeckého úkolu v Akademii věd.V prvních ročnících časopis rovněž v rubrikách „Z myšlenek“ a „Opožděné recenze“ zaplňoval mezery v poznání současného zahraničního myšlení o literatuře.

V roce 1993 se vydávání Světa literatury přeneslo na Filozofickou fakultu v souvislosti se založením Centra komparatistiky, kde začali působit i vědečtí pracovníci, kteří již v AV ČR od počátku tvořili redakční jádro časopisu.

Časopis se postupně více otevřel mezinárodní spolupráci, publikoval studie významných zahraničních odborníků. Pro číslo 8, věnovaní tématu „Španělsko a evropská kultura“, získala redakce v roce 1994 grant španělského ministerstva kultury.

Přes dočasné problémy ve financování v některých fázích, při nichž časopis podpořily jiné instituce (Kruh moderních filologů, Institut základů vzdělanosti a zejména Literární akademie, která byla 2002-2004 vydavatelem), vychází Svět literatury od roku 1991 bez přerušení, se stálou koncepcí a vědeckou úrovní.

Obsahy čísel 1-30 jsou na webové stránce uvedeny souhrnně, obsahy novějších čísel jsou jednotlivě doplňovány.

Od roku 2005 je Svět literatury plně zabezpečen Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a podporován jejím vedením. Na UK je početná obec specialistů na zahraniční literatury, kteří nesledují popularizační cíle, ale mají vlastní pojetí fenoménů cizích kultur i smyslu těchto oborů, resp. komparatistiky. Těmto specialistům, zejména mladým, časopis slouží především.

Redakce posílila o výkonného redaktora Pavla Šidáka, PhD., a s novou obálkou realizuje některé renovace v pojetí časopisu. Patří k nim jednak prostor pro vědeckou práci mladé generace, včetně doktorandů českých univerzit, a jednak intenzivnější mezioborové vztahy, jejichž výrazem je i pořádání společných diskusí. Časopis tak uspořádal kolokvia na téma „Literární historie a komparatistika“ (2006), „Imaginace a krása v dějinách literatury“ (2007) a další kolokvium připravuje; vybrané příspěvky jsou v časopise zveřejněny.

Svět literatury vychází pravidelně dvakrát ročně (červen, listopad). Zavedl anonymní recenzování příspěvků (peer review). Na počátku roku 2008 došlo k změnám v redakční radě směrem k větší účasti externích a zahraničních členů.

Od roku 2015 vychází v režimu Open Access . Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.

Nejsou účtovány žádné poplatky  za podání, zpracování a publikování rukopisu.

ISSN 0862-8440 (print)
ISSN 2336-6729 (online)

Úvod > O časopisu