2020.2.4

SVĚT LITERATURY 2020 (XXX) 62

Otázka metody Ke vztahu marxismu-leninismu a literární vědy v textech Jana Mukařovského a Stefana Żółkiewského

THE QUESTION OF THE METHOD ON THE RELATIONSHIP OF MARXISM-LENINISM AND LITERARY RESEARCH IN THE TEXTS OF JAN MUKAŘOVSKÝ AND STEFAN ŻÓŁKIEWSKI

Roman Kanda

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

The study deals with the confrontation of two texts: Jan Mukařovský’s “Stalin’s ‘Economic Problems of Socialism’ and Literary Theory” and Stefan Żółkiewski’s “Stalin’s Thesis about Language and Methodology of Literary Research”. Both texts have the character of a scientific program and represent the Stalinist version of Marxist though (so-called Marxism-Leninism), which was characterized inter alia by the construction of ‘ontological continuity’ between natural and social objects (Dominique Lecourt). Mukařovský’s thesis that literature fulfills its social function by fulfilling its immanent ‘development law’ was never theoretically developer further. On the contrary, Żółkiewski’s Marxist conception of literary romanticism led to an analysis of the relationship between literature and society, specifically between literary style and the socio-cultural context.

 KEYWORDS (en)

Czech literary Marxism — Polish literary theory — Marxism-Leninism — methodology

 KLÍČOVÁ SLOVA (cs)

Český literárněvědný marxismus — polská literární teorie — marxismus-leninismus — metodologie

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366729.2020.2.4

 REFERENCES

Bakoš, Mikuláš. Stalin a umenie. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1953.

Giergielewicz, Mieczysław. „Mickiewicz zniekształcony“. Wiadomości, 8, 1953, Nr. 48, s. 2. [online.] [cit. 18.6.2019] Dostupné z: http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=9116&tab=3.

Gramsci, Antonio. Historický materialismus a filosofie Benedetta Croceho. Přel. Stanislav Lyer a Lubomír Sochor. Praha : Svoboda, 1966 [1948].

Kuusinen, Otto Wille. Fundamentals of Marxism–Leninism. Přel. a ed. Clemens Dutt. 2. vydání. Moscow : Foreign Languages Publishing House, 1963 [1960].

Lenin, Vladimir Iljič. „K otázce dialektiky“. In týž, Materialismus a empiriokriticismus. Přel. Ludvík Svoboda. Praha : Družstvo Dílo přátel a kultury, 1945, s. 281–284 [1915].

Lenin, Vladimir Iljič. Co dělat? Palčivé otázky našeho hnutí. Přel. Jaroslav Procházka. Praha : Svoboda, 1949 [1902].

Lukács, György. „Co je ortodoxní marxismus?“ In týž, Dějiny a třídní vědomí. Přel. Lubomír Sochor, ed. Ivan Landa. Praha : Filosofia 2020, s. 157–185 [1919].

Marx, Karel. „Dopisy z Deutsch-Französische Journal“. In Marx, Karel — Engels, Bedřich, Spisy, sv. 1. Red. Miluše Svatošová. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1956, s. 358–370 [1843].

Mukařovský, Jan. „Stalinovy ‚Ekonomické problémy socialismu‘ a literární věda“. Česká literatura, 1, 1953, č. 2, s. 53–67.

Mukařovský, Jan. „Lidovost jako základní činitel literárního vývoje“. Česká literatura 2, 1954, č. 3, s. 193–219.

Stalin, Josef Vissarionovič. O marxismu v jazykovědě. Přel. Miluše Svatošová a Lubomír Sochor. Praha : Svoboda, 1950a.

Stalin, Josef Vissarionovič. „O dialektickém a historickém materialismu“ [1938]. In týž, Otázky leninismu. Přel. Jaroslav Procházka. Praha : Svoboda, 1950b, s. 533–559.

Stalin, Josef Vissarionovič. Ekonomické problémy socialismu v SSSR. Překladatel neuveden. Praha : Svoboda, 1952.

Vinogradov, Viktor. Язык Пушкина. Moskva — Leningrad : Academia, 1935.

Zakrzewski, Bogdan. „Stefan Żółkiewski. Spór o Mickiewicza“. Pamiętnik Literacki, 44, 1953, Nr. 4–5, s. 352–364.

Żółkiewski, Stefan. Stare i nowe literaturoznawstwo. Szkice krytycznonaukowe. Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1950a.

Żółkiewski, Stefan. „O literaturoznawstwie burżuazyjnym epoki imperializmu w Polsce“. Pamiętnik Literacki, 41, 1950b, Nr. 1, s. 1–46.

Żółkiewski, Stefan. „Tezy Stalina o języku a metodologia badań literackich“. Pamiętnik Literacki, 42, 1951, Nr. 2, s. 345–352.

Żółkiewski, Stefan. Spór o Mickiewicza. Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1952.

Żółkiewski, Stefan. Zagadnienia stylu. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.

Barner-Barry, Carol — Hody, Cynthia. „Soviet Marxism-Leninism as Mythology“. Political Psychology, 15, 1994, No. 4, s. 609–630.

Bottomore, Tom (ed.). A Dictionary of Marxist Thought. 2. vydání. Malden : Blackwell Publishers, 2001 [1983].

Kanda, Roman. „Strukturalisté dělají marxismus“. Česká literatura, 67, 2019, č. 5, s. 711–736.

Kuhn, Thomas Samuel. Struktura vědecký revolucí. Dotisk 1. vydání. Přel. Tomáš Jeníček. Praha : OIKOYMENH, 2008.

Lecourt, Dominique. Proletarian Science? The Case of Lyssenko. Přel. Ben Brewster. London : New Left Books, 1977 [1976].

Lutomierski, Marcin Łukasz. Mickiewicz i okolice: Tematy romantyczne na łamach londýnských „Wiadomości“ z lat 40. i 50. XX wieku. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

Petrusek, Miloslav. „Stalinova verze marxismu jako jeho ‚ortodoxní‘ model: Dějiny VKS(b) po pětasedmdesátiletech: kapitola z historické sociologie“. Historická sociologie, 5, 2013, č. 1, s. 33–54.

Pollock, Ethan. Stalin and the Soviet Science Wars. Princeton — Oxford : Princeton University Press, 2006.

Šmahelová, Hana. „O vědě, ideologii a strukturalismu“. Slovo a smysl, 12, 2015, č. 23, s. 105–114.

Úvod > 2020.2.4