2022.2.5

SVĚT LITERATURY 2022 (XXXII) 66

Tchajwanská environmentální literatura a její vliv na nově budovanou tchajwanskou identitu na konci 20. století

TAIWAN ENVIRONMENTAL LITERATURE AND ITS INFLUENCE ON THE EMERGING TAIWANESE IDENTITY AT THE END OF THE 20TH CENTURY

Pavlína Krámská

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

The article summarizes the initial discussions of Taiwanese authors on the topic of nature conservation and environmental literature, and discusses the ways this literary movement stressed the topic of Taiwanese identity and the contribution of one of its most influential authors, Liu Ka-Shiang, to this discussion. Using the example of his work, it shows how the emphasis on knowledge, scholarship and professional erudition in texts has developed as one of the characteristic features of Taiwan environmental literature, and how Liu Ka-Shiang connected it in a unique way with the theme of personal experience.

 KEYWORDS (en)

Taiwan Environmental Literature — Identity — Liu Ka-Shiang

 KLÍČOVÁ SLOVA (cs)

Tchajwanská environmentální literatura — identita — Liou Kche-siang (Liu Ka-Shiang)

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366729.2022.2.5

 REFERENCES

Dluhošová, Táňa. Medzi svetmi. Bai Xianyong a identita v taiwanskej literatúre. Praha: DharmaGaia, 2006.

Čchen, Ťien-i 陳健一. „Fa-sien i-ke sin wensüe čchuan-tchung — c’-žan sie-cuo 發現一 個新文學傳統─自然寫作.“ Čcheng-pchin jüe-tu, 1994a, 8, s. 81–87.

Čchen, Kuan-süe 陳冠學. Fang cchao 訪草. Tchaj-pej: San-min, 1994b.

Čchen, Ming-žou 陳明柔 (ed.). Tchaj-wan te c’-žan šu-sie 台灣的自然書寫. Tchaj-čung: Čchen-sing, 2006.

Ho, Ming-sho. „Weakened State and Social Movement: The Paradox of Taiwanese Environmental Politics after the Power Transfer.“ Journal of Contemporary China, 14, 2005, 43, s. 339–352.

Ho, Ming-sho. „Sponsoring Civil Society: State and Community Movement in Taiwan.“ Sociological Inquiry, 82, 2012, č. 3, s. 404–423.

Hsiao, Hsin — Huang, Michael. „Emerging Social Movements and the Rise of a Demanding Civil Society in Taiwan.“ The Australian Journal of Chinese Affairs, 1990, č. 24, s. 163–180.

Hsiao, Hsin — Huang, Michael — Chao-Han, Liu — Tsai Huei-Hin (eds.). Sustainable Development for Island Societies: Taiwan and the World. Asia Pacific Research Program / SARCS: 2002.

Hsiau, A-chin. Contemporary Taiwanese Cultural Nationalism. London — New York: Routledge, 2000.

Chan, Chan 韓韓 — Ma, I-kung 馬以工. Women č’ jou i-ke ti-čchiou我們只有一個地球. Tchaj-pej: Ťiou-ke, 1983. Chang, Yvone Sung-sheng. Literary Culture in Taiwan. Columbia: Columbia UP, 2004.

Krámská, Pavlína. Ekologická literatura na Taiwanu a její vliv na občanskou společnost: Analýza tvorby spisovatelů Liu Kexianga a Wu Mingyiho. Disertační práce. Karlova Univerzita, Ústav Dálného Východu. Vedoucí práce Olga Lomová. Praha, 2019.

Lan Ťien-čchun. „Lej-sing, wen-süan jü tien-lü šeng-čcheng: Tchaj-wan c´-ran sie-cuo te ke an jen-ťiou 類型、文選與典律生成:台灣 自然寫作的個案研究.“ Čung-sing žen-wen pao, 2008, Vol. 41, s. 173–200.

Liou, Kche-siang 劉克襄. „Šang-niao š’ šengtchaj chuan-ťing jün-tung te li-čuang-tien 賞 鳥是生態環境運動的立樁點.“ Čung-kuo lun-tchan, 1983a, 72.12.10, s. 51–54.

Liou, Kche-siang 劉克襄. „Ting-tien lü-sing 定 點旅行.“ Sin-šu jüe-kchan 新書月刊, 1983b, 72.12, s. 53–56.

Liou, Kche-siang 劉克襄. „Cou-siang cchuowu šeng-tchaj-kuan te i taj走向錯誤生態觀 的一代.“ Čung-kuo lun-tchan, 1984a, 73.4.10, s. 28–30.

Liou, Kche-siang 劉克襄. Lü-niao te i-čan 旅鳥 的驛站. Tchaj-pej: C’-žan šeng-tchaj pao-jü sie-chuej, 1984b.

Liou, Kche-siang 劉克襄. „Wo pu č’-tao, wo siang piao-ta te š’ šen-me 我不知道,我想 表達的是什麼!“ Tchaj-wan nien-taj, 1985a, 74.4, s. 43–45.

Liou, Kche-siang 劉克襄. Suej niao cou tchien-ja 隨鳥走天涯. Tchaj-pej: Chung-fan, 1985b.

Liou, Kche-siang 劉克襄, Siang Jang 向陽. „Mej-li sin š’-ťie: Wen-süe jü šeng-tchaj chuan-ťing te kuan-si 美麗新世界: 文學與 生態環境的關係.“ Tchaj-wan wen-i, 1985c, 74.03, s. 44–58.

Liou, Kche-siang 劉克襄. Siao-š‘-čung te ja-žetaj 消失中的亞熱帶. Tchaj-čung: Čchensing, 1986.

Liou, Kche-siang 劉克襄. Tchan-sien-ťia caj Tchaj-wan 探險家在臺灣. Tchaj-pej: C’-li wan-pao, 1988.

Liou, Kche-siang 劉克襄. Tchaj-wan niao-lej jenťiou kchaj-tchuo-š‘ 1840–1912 臺灣鳥類研究 開拓史1840–1912. Tchaj-pej: Jüan-ťing, 1989.

Liou, Kche-siang 劉克襄. Šen-žu mo-šeng-ti: waj-kuo lü-sing-če suo-ťien te Tchaj-wan 深入 陌生地:外國旅行者所見的臺灣. Tchaj-pej: C’-li wan-pao, 1993.

Liou, Kche-siang 劉克襄. Tchaj-wan ťiou-lu tcha-čcha-ťi 臺灣舊路踏查記. Tchaj-pej: Jüšan-še, 1995a.

Liou, Kche-siang 劉克襄. Siao Lü-šan č‘ ke小綠 山之歌. Tchaj-pej: Š‘-pao, 1995b.

Liou, Kche-siang 劉克襄. „Tchaj-wan te c’-žan sie-cuo čchu-lun台灣的自然寫作初倫.“ Lien-che-pao, 1996, 85.1.4.

Liou, Kche-siang 劉克襄. Š‘-luo te šu-kuo 失落 的蔬果. Tchaj-pej: Er-jü wen-chua, 2006.

Liou, Kche-siang劉克襄. Šan-chuang-ma ťia šu 山黃麻家書. Tchaj-čung: Čchen-sing, 2012.

Liu, Ka-Shiang. Očima malé poletuchy. Přel. Pavlína Krámská. Jablonné v Podještědí: Mi:Lu Publishing, 2014.

Odum, Eugene P. Základy ekologie. Přel. Radoslav Obrtel. Praha: Academia, 1977.

Peng, Li-pei. „Effects of Anti-dam Campaigns on Institutional Capacity: A Case Study of Meinung from Taiwan.“ Paddy and Water Environment, 11, 2013, s. 1–4.

Sin, Taj 心岱. „Ta-ti fan-pchu 大地反撲.“ In Tchaj-wan pao-tao wen-süe š‘ ťia 臺灣報導文 學十家. Ed. Čchen Ming-pchan. Tchaj-pej: Jie-čchiang, 2000.

Ťien I-ming 簡義明. Ťi-ťing č´ šeng. Tang-taj Tchaj-wan c´-žan šu-sie te sing-čcheng jü fačan (1979–2013) 寂靜之聲. 當代台灣自然 書寫的形成與發展 (1979–2013). Tchaj-nan: National Museum of Taiwan Literature, 2013.

Wu, Ming-i 吳明益. I šu-sie ťie-fang c‘-žan: Tchaj-wan sien-taj c‘-žan šu-sie te tchan-suo (1980–2002) 以書寫解放自然 :臺灣現代自 然書寫的探索 (1980–2002). Tchaj-pej: Ta-an, 2004.

Úvod > 2022.2.5