O časopisu

Svět literatury je recenzovaný odborný časopis, který vychází od roku 1991 s periodicitou dvou čísel ročně a je vydáván na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je určen české akademické obci s mezinárodním přesahem, články jsou publikovány česky a mají anglický abstrakt a klíčová slova. V redakční radě působí přední literární vědci z českých i zahraničních institucí. Kompozici časopisu tvoří vědecké studie o literatuře a kultuře soustředěné v tematických blocích, dále oddíly Přehledy a materiály a Recenze věnované literárněvědným publikacím. Časopis rovněž pořádá mezioborová kolokvia k určitému tématu, jejichž výsledky pak publikuje oddíl Diskuse.

Internacionální zaměření mají zvláštní čísla Světa literatury soustředěná k jednomu tématu, publikovaná od roku 2016 v cizích jazycích, s účastí řady renomovaných zahraničních autorů.

Zaměření a cíle

Svět literatury se zaměřuje na moderní evropské a americké literatury, s výhledy do jiných kulturních oblastí. Je založen na mezioborovém komparatistickém přístupu, který překonává omezení na jednotlivé národní literatury. Jeho cílem je napomoci integraci studia cizích literatur ve světle moderního myšlení o literatuře a problémů současného světa: původní reflexí asimilovat cizí literatury a otevřít český literární prostor světové dimenzi. Redakce Světa literatury vítá návrhy na tematická čísla a tematické bloky.

Od roku 2015 vychází Svět literatury v režimu Open Access. Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.

Nejsou účtovány žádné poplatky  za podání, zpracování a publikování rukopisu.

ISSN 0862-8440 (Print)
ISSN 2336-6729 (Online)

Úvod > O časopisu