Pokyny pro autory

Svět literatury přijímá dříve nepublikované příspěvky na témata z oblasti evropských a amerických literatur v souladu s celkovým zaměřením časopisu a jeho cíli (viz oddíl „O časopise“). K publikaci přijímáme též české překlady dříve publikovaných cizojazyčných textů. V časopise vycházejí také recenze literárněvědných knih (ne starších než dva roky). Redakce Světa literatury vítá návrhy na tematická čísla a tematické bloky.

Příspěvky zasílejte emailem na adresu svetliteratury@ff.cuni.cz.

Pokyny k formální úpravě rukopisu:

Rozsah textu od 10 do 25 NS, v textovém editoru Microsoft Word, typem písma Times New Roman velikostí 12, poznámky velikostí 10, řádkování 1,5.

Na začátku článku je abstrakt v češtině a angličtině (5–10 ř.), a překlad názvu článku do angličtiny. Následují Keywords anglicky a Klíčová slova česky.

Za článkem je připojena Literatura, kde je uvedena bibliografie citovaných děl.

Citáty v textu se neuvádějí kurzivou; kratší citáty jsou vloženy do hlavního textu v uvozovkách, delší citace (přes 3 ř.) jsou uvedeny jako zvláštní odstavec (s odsazením, bez uvozovek). U citátů se odkazuje průběžnými poznámkami pod čarou, a to jen zkráceným údajem (odkazujícím na Literaturu) a konkrétní stranou: 1 Curtius 1998, s. 254.

Kurziva je vyhrazena pro názvy knih a časopisů (název článku, kapitoly, povídky, básně vyznačujeme pouze uvozovkami).

Citáty z odborné literatury uvádíme pouze česky. Citáty z krásné literatury uvádíme v českém překladu a v závorce podle potřeby v originále (pokud bylo dílo přeloženo do češtiny, cituje se existující překlad). Názvy cizojazyčných děl se uvádějí v češtině (při prvním použití v závorce v originále).

Bibliografie

Svět literatury přejímá mezinárodní normu ISO 690, a to takto:

Monografie:

Curtius, Ernest Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík, Irena Zachová. Praha: Triáda, 1998.

Příspěvek ve sborníku:

Genette, Gérard. „La utopía literaria“. In Jorge Luis Borges. Ed. Jaime Alazraki. Madrid: Taurus, 1987, s. 203–210.

Článek v časopise:

Fuentes, Carlos. „Prostor a čas Nového světa“. Světová literatura, 37, 1992, č. 6, s. 114.

Elektronické dokumenty:

Lastra, Pedro. Notas sobre la poesía hispanoamericana actual. Revista Chilena de Literatura, 1985, no. 25, s. 131–138. [online]. [cit. 27.3.2017]. Dostupné z https://revistas.uchile.cl/index.php/RCL/article/view/41163/42700.

Jsou-li dva nebo tři autoři, oddělují se jména pomlčkou. Údaje o městě, nakladateli, vydání, zkratky (vol., no.) se uvádějí v jazyce dokumentu. „In“ se užívá u knih a sborníků (nikoli u časopisů), bez následné dvojtečky. U časopisu je pořadí údajů: ročník, rok, číslo, strana. Neuvádíme ISSN ani ISBN.

Standardní licenční smlouvy pro externí autory mimo FF UK (definitivní podobu smlouvy k podpisu předkládá vždy redakce):
​​Typ smlouvy

Česká verze Anglická verze
​Licenční smlouva bezúplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
  lic_nezam_bezupl_v12-2_CZ.docx lic_nezam_bezupl_v11-2 EN.docx
​​Licenční smlouva úplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
lic_nezam_upl_v11-2

_CZ.docx

lic_nezam_upl_v11-1_EN.docx​
Úvod > Pokyny pro autory