Pokyny pro autory

Svět literatury přijímá dříve nepublikované příspěvky na témata z oblasti evropských a amerických literatur v souladu s celkovým zaměřením časopisu a jeho cíli (viz oddíl „O časopise“). K publikaci přijímáme též české překlady dříve publikovaných cizojazyčných textů. V časopise vycházejí také recenze literárněvědných knih (ne starších než dva roky).

Příspěvky zasílejte emailem na adresu šéfredaktora, příp. výkonného redaktora.

Pokyny k formální úpravě rukopisu:

Rozsah textu do 25 NS, v textovém editoru Microsoft Word, typem písma Times New Roman velikostí 12, poznámky velikostí 10, řádkování 1,5.

Na začátku článku je anglický abstrakt (5–10 ř.), včetně překladu názvu článku do angličtiny. Následují Keywords anglicky a Klíčová slova česky.

Za článkem je připojena Literatura, kde je uvedena bibliografie citovaných děl.

Citáty v textu se neuvádějí kurzivou; kratší citáty jsou vloženy do hlavního textu v uvozovkách, delší citace (přes 3 ř.) jsou uvedeny jako zvláštní odstavec (s odsazením, bez uvozovek). U citátů se odkazuje průběžnými poznámkami pod čarou, a to jen zkráceným údajem (odkazujícím na Literaturu) a konkrétní stranou: 1 Curtius 1998, s. 254.

Kurziva je vyhrazena pro názvy knih a časopisů (název článku, kapitoly, povídky, básně vyznačujeme pouze uvozovkami).

Citáty z odborné literatury uvádíme pouze česky. Citáty z krásné literatury uvádíme v českém překladu a v závorce podle potřeby v originále (pokud bylo dílo přeloženo do češtiny, cituje se existující překlad). Názvy cizojazyčných děl se uvádějí v češtině (při prvním použití v závorce v originále).

Bibliografie

Svět literatury přejímá mezinárodní normu ISO 690, a to takto:

Monografie:

Curtius, Ernest Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík, Irena Zachová. Praha : Triáda, 1998.

Příspěvek ve sborníku:

Genette, Gérard. „La utopía literaria“. In Jorge Luis Borges. Ed. Jaime Alazraki. Madrid : Taurus, 1987, s. 203–210.

Článek v časopise:

Fuentes, Carlos. „Prostor a čas Nového světa“. Světová literatura, 37, 1992, č. 6, s. 114.

Elektronické dokumenty:

Lastra, Pedro. Notas sobre la poesía hispanoamericana actual. Revista Chilena de Literatura, 1985, no. 25, s. 131–138. [online]. [cit. 27.3.2017]. Dostupné z https://revistas.uchile.cl/index.php/RCL/article/view/41163/42700.

Jsou-li dva nebo tři autoři, oddělují se jména pomlčkou. Údaje o městě, nakladateli, vydání, zkratky (vol., no.) se uvádějí v jazyce dokumentu. „In“ se užívá u knih a sborníků (nikoli u časopisů), bez následné dvojtečky. U časopisu je pořadí údajů: ročník, rok, číslo, strana. Neuvádíme ISSN ani ISBN.

Ilustrační příklady standardních licenčních smluv: 
​​Typ smlouvy

Česká verze Anglická verze
​Licenční smlouva bezúplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
  lic_nezam_bezupl_v10_CZ.docx lic_nezam_bezupl_v10_EN.docx
​​Licenční smlouva úplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
lic_nezam_upl_v10_CZ.docx lic_nezam_upl_v10_EN.docx
Úvod > Pokyny pro autory