Prohlášení o etice publikování

Svět literatury (SL) je vědecký časopis vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a jeho cílem je být publikační platformou pro komparatistický výzkum moderní evropské a americké literatury, s výhledy do jiných kulturních oblastí. V zájmu nejvyšší kvality se řídíme zásadami Prohlášení o publikační etice a o prohřešcích proti ní.

Povinnosti autorů

– autor ručí za to, že napsal zcela původní práci;
– pokud autor používá již publikované materiály, je povinen je náležitým způsobem citovat;
– autor ručí za to, že rukopis dosud nebyl nikde publikován;
– autor je povinen uvést všechny zdroje, které při tvorbě rukopisu využil;
– zjistí-li autor, že došlo k jakémukoli střetu zájmů, je povinen uvědomit o tom redakci SL.

Povinnosti šéfredaktora

– šéfredaktor je povinen zvážit a rozhodnout, které z příspěvků zaslaných do redakce SL budou publikovány;
– šéfredaktor ručí za to, že všechny informace týkající se redakci nabídnutých rukopisů budou uchovány v tajnosti;
– zjistí-li šéfredaktor, že došlo k jakémukoli střetu zájmů, je povinen uvědomit o tom redakci SL;
– šéfredaktor ručí za to, že obsah každého rukopisu nabídnutého redakci bude posouzen v recenzním řízení.

Povinnosti recenzentů

– recenzent musí zaručit, že všechny informace týkající se rukopisů nabídnutých redakci budou uchovány v tajnosti;
– zjistí-li recenzent, že došlo k jakémukoli střetu zájmů, je povinen uvědomit o tom redakci SL;
– zjistí-li recenzent na straně autora jakékoli prohřešky proti autorským právům nebo pojme-li podezření z plagiátorství, je povinen uvědomit o tom šéfredaktora;
– recenzent je povinen hodnotit práce nabídnuté redakci objektivně a své názory na ně vyjádřit jasně a srozumitelně.

Úvod > Prohlášení o etice publikování