Recenzní řízení

Svět literatury je recenzovaný časopis (peer reviewed). Redakce posuzuje všechny zaslané rukopisy. Po úvodním posouzení celkové vhodnosti příspěvku z hlediska obsahu a zaměření (viz oddíl Pokyny pro autory) redakce předává rukopis k anonymnímu posouzení dvěma nezávislými odborníky pro příslušnou specializaci, kteří hodnotí rukopis po stránce původnosti, odborné úrovně, významu pro daný obor a celkové kvality. Na základě lektorských posudků redakce rozhodne o zařazení či odmítnutí příspěvku, případně autora požádá o zapracování změn doporučovaných posuzovateli. V případě, že článek není přijat, je autor informován o výsledku recenzního řízení v anonymní podobě. Finální rozhodnutí o vydání příspěvku přísluší vždy šéfredaktorovi časopisu.

Úvod > Recenzní řízení